top of page

Algemene voorwaarden Studio Tryfenah

Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en interieurstylist onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 1. Definities

 

1.1 Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door Studio Tryfenah gevestigd in Bergen op Zoom (ingeschreven bij de KVK onder nummer 85220884), de Algemene Voorwaarden van Studio Tryfenah opgenomen.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Studio Tryfenah heeft verleend.

1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Studio Tryfenah tot stand is gekomen.

1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Studio Tryfenah.

1.6 Werk: Studio Tryfenah die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.

Artikel 2. Algemeen

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met Studio Tryfenah. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Studio Tryfenah.

2.3 Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Studio Tryfenah en de opdrachtgever treden dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Waarbij als en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5 Studio Tryfenah heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten

 

3.1 De door Studio Tryfenah opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.

3.2 Studio Tryfenah begint pas met de Opdracht als u de Opdracht schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

3.3 Mondelinge afspraken zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Studio Tryfenah zijn bevestigd.

3.4 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.

3.5 Studio Tryfenah kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Studio Tryfenah niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van Studio Tryfenah.

3.8 Studio Tryfenah heeft altijd het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

3.9 Op alle overeenkomsten gesloten met Studio Tryfenah is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 4. De opdracht

 

4.1 Studio Tryfenah doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Studio Tryfenah kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Studio Tryfenah onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Studio Tryfenah hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Studio Tryfenah is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

4.3 De opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Studio Tryfenah gegeven advies.

4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Studio Tryfenah vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

4.5 Studio Tryfenah is altijd bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5. Persoonsgegevens

 

5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van Studio Tryfenah opgeslagen om opdrachten te verwerken. Studio Tryfenah geeft nooit persoonsgegevens aan derden en doet er alles aan om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. Studio Tryfenah hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de betreffende wetgeving.

Artikel 6. Prijzen en betaling

 

6.1 Studio Tryfenah heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Studio Tryfenah en de opdrachtgever maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten. Betaling van de factuur moet gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten en parkeerkosten.

6.3 Binnen een straal van 10km van Bergen op Zoom worden geen reiskosten berekend. De kosten vanaf 10km van Bergen op Zoom voor kilometerkosten en reisuren (€ 0,60 p/km) neemt opdrachtgever voor haar rekening.

6.4 Studio Tryfenah mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium. Studio Tryfenah mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.

6.5 Het is aan de Opdrachtgever om Studio Tryfenah te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Als Studio Tryfenah extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/materialen ter beschikking te stellen, dan zal Studio Tryfenah de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

6.6 Studio Tryfenah kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of Ontwerp. De rol van Studio Tryfenah zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met derde partij. Studio Tryfenah sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Studio Tryfenah kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Als Studio Tryfenah uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten

 

7.1 Op alle producten van Studio Tryfenah rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de opdracht volledig betaald is.

7.2 Studio Tryfenah heeft de vrijheid om het Advies of Ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie. Wel heeft Studio Tryfenah toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.studiotryfenah.nl of in social media uitingen.

7.3 In het kader van de opdracht door Studio Tryfenah tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Studio Tryfenah heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

7.4 Aan tekeningen gemaakt door Studio Tryfenah kunnen geen rechten ontleend worden. Studio Tryfenah is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

7.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Studio Tryfenah. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Studio Tryfenah, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 8. Klachten

 

8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Studio Tryfenah dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Studio Tryfenah worden medegedeeld.

8.2 Als de klacht gegrond is, zal Studio Tryfenah de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9.1 Studio Tryfenah is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door Studio Tryfenah tijdens het advies is geadviseerd.

9.2 Als bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Studio Tryfenah voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

9.3 Studio Tryfenah is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

9.4 Als de opdrachtgever van mening is dat Studio Tryfenah tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

9.5 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, als de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Studio Tryfenah kenbaar is gemaakt.

9.6 Studio Tryfenah is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

Artikel 10. Overmacht

 

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Studio Tryfenah kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Studio Tryfenah overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Studio Tryfenah geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

10.2 Studio Tryfenah en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende oplossing.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 

11.1 De vorderingen van Studio Tryfenah op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 1. Na het sluiten van de overeenkomst aan Studio Tryfenah er goede redenen zijn om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. 2. Als Studio Tryfenah de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 3. In de genoemde gevallen is Studio Tryfenah bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Studio Tryfenah schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Diversen

 

12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.studiotryfenah.nl

12.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 februari 2022 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

12.3 De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van Studio Tryfenah bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd.

12.4 De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

 

13.1 Op de overeenkomst tussen Studio Tryfenah en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Studio Tryfenah en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Tryfenah is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Studio Tryfenah.

13.2 Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep doen op de rechter.

bottom of page